Vooraf
Voorafgaand aan de aanvraag raden we de kandidaat bewoner (eventueel samen met de familie),  en de verwijzende instantie steeds aan eerst een bezoek te brengen aan het PVT de Brugghe. Op deze manier kan de kandidaat bewoner reeds kennis maken met de manier van werken van het PVT de Brugghe en kunnen alle eventuele vragen reeds beantwoord worden.

Opnameaanvraag
De aanvrager bezorgt het ingevulde intakeformulier elektronisch aan de maatschappelijk werker van het PVT de Brugghe (zie contactgegevens onderaan)

Download het intakeformulier (in pdf)

Kennismakings- en intakegesprek
Binnen de maand na de aanvraag wordt de kandidaat bewoner, bij voorkeur samen met zijn familie, uitgenodigd voor een kennismakings- en intakegesprek. Zo nodig wordt bijkomende informatie opgevraagd.

Beslissing intake team/PVT beleid
Na het kennismakings- en intakegesprek beslist het intake team of de kandidaat bewoner weerhouden wordt of niet en voorgedragen wordt op het PVT beleid. Binnen het PVT beleid valt de definitieve beslissing.
Indien de kandidaat bewoner weerhouden wordt, wordt onmiddellijk een woning toegewezen en wordt de kandidaat bewoner opgenomen op de wachtlijst.
De kandidaat bewoner wordt door de maatschappelijk werker op de hoogte gebracht van de beslissing. Wanneer de kandidaat bewoner niet weerhouden wordt, wordt de beslissing gemotiveerd en worden alternatieven voorgesteld.